Nazwa

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest to oddziaływanie na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, stosowana wobec dzieci, które nie osiągają powodzenia w nauce pomimo prawidłowego poziomu inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju, zdrowego otoczenia czy prawidłowych warunków dydaktycznych do nauki (tzw. specyficzne trudności w nauce).

Oddziaływania terapeutyczne mają na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (np. niski poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, nerwice, problemy z zachowaniem), likwidowanie przyczyn trudności i kompensację dysfunkcji.

Dzieci z trudnościami w uczeniu się potrzebują wczesnego rozpoznania i podjęcia właściwych działań naprawczych, dostosowania metod nauczania, terapii, poinstruowania rodziców jak pracować w domu a także treningu umiejętności społecznych.Ważne jest to, aby dziecko zobaczyło, że może odnosić sukcesy. Naszym zadaniem jest polepszyć jego samoocenę.

Terapią pedagogiczną mogą być objęte dzieci i młodzież, u których stwierdzono:
  • ryzyko dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do nauki czytania i pisania;
  • specyficzne trudności w uczeniu się, których głównymi symptomami są kłopoty w opanowaniu;
  • czytania - dysleksja;
  • dobrego poziomu graficznego pisma - dysgrafia;
  • poprawnej pisowni - dysortografia.

Oddziaływania terapeutyczne przynoszą konkretne efekty: np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły.

Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczenie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także doskonalenie umiejętności programowych.

Dobieramy metody pracy adekwatnie do trudności, jakie ma dziecko.

Zajęcia prowadzi specjalista terapii pedagogicznej z wieloletnim stażem w tej dziedzinie.

 
100firm